Hur anställningen upphör

En anställning kan avslutas på olika sätt och hur den avslutas kan påverka din ersättningsrätt.

Här kan du läsa mer om hur din a-kassa kan påverkas av hur anställningen avslutas och vilket underlag vi behöver för att kunna utreda ditt ärende.

Om du säger upp dig själv

Gränsen för vad som ses som giltig anledning i försäkringen att säga upp sig är högt satt. Exempel på vad som kan vara giltiga skäl.

  • Arbetet är olämpligt av hälsoskäl och bestyrkt med läkarintyg som utfärdats innan anställningens upphörande.
  • Kränkande särbehandling.

Om din anställning varat i mer än 10 dagar är avstängningen vanligen 45 ersättningsdagar.

Det bakomliggande syftet med en avstängning är att markera vikten av att inte lämna ett arbete förrän man har ett nytt. 

Vad ska jag skicka in

Om du sagt upp dig på egen begäran från din anställning behöver du lämna uppgifter om varför du sagt upp dig.

Du gör det enklast via Mina sidor.

Om du blir uppsagd

Arbetsrättsligt kan en uppsägning ske på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl.

Om din arbetsgivare angivit personliga skäl kommer vi att behöva utreda dessa närmare.

Vad ska jag skicka in

Om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist behöver vi ett arbetsgivarintyg.

Din arbetsgivare kan lämna uppgifterna via arbetsgivarintyg.nu

Om du träffat en överenskommelse med din arbetsgivare behöver vi en kopia av överenskommelsen. Du kan skicka in den via Mina sidor.

Om du orsakar att anställningen upphör

Otillbörligt uppförande

Om du skilts från ditt arbete på grund av att du uppträtt otillbörligt blir du avstängd från rätt till ersättning i 45 dagar.

Exempel på otillbörligt uppförande kan vara onykterhet på arbetet, upprepad sen ankomst, avtalsbrott, ogiltig frånvaro, trakasserier eller att brott begåtts på arbetsplatsen.

Ord mot ord

Det är inte alltid man är överens med sin arbetsgivare. Om du riskerar att bli avskedad och anser att det sker utan saklig grund bör du kontakta ditt fackförbund.

Vad ska jag skicka in

Om du blivit avskedad behöver vi ett arbetsgivarintyg.

Din arbetsgivare kan lämna uppgifterna via arbetsgivarintyg.nu

Utöver arbetsgivarintyget behöver vi en noggrann redogörelse för vad som inträffat samt kopior av förhandlingsprotokoll om sådana finns.

Dessa kan skickas till oss via Mina sidor eller med vanlig post.

Om du träffar en överenskommelse med arbetsgivaren

Om du träffat en överenskommelse med din arbetsgivare kan det vara bra att kontakta oss innan du ansöker om ersättning.

Beroende på vad överenskommelsen innehåller kan den påverka din rätt till ersättning på olika sätt.

Om du får någon form av ekonomisk kompensation kan det vara fråga om ett avgångsvederlag. Läs mer här.

Vad ska jag skicka in

Vi behöver ett arbetsgivarintyg.

Din arbetsgivare lämnar uppgifterna via arbetsgivarintyg.nu

Vi behöver en kopia av överenskommelsen.

Den kan skickas till oss via Mina sidor eller med vanlig post.

Om din arbetsgivare går i konkurs

Om din arbetsgivare går i konkurs kan du ha rätt till statlig lönegaranti. Tid med lönegarantin jämställs i arbetslöshetsförsäkringen med förvärvsarbete.

Det är tingsrätten i respektive län som fattar beslut om konkurs och utser en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren är den som beslutar om du har rätt till statlig lönegaranti eller inte. Konkursförvaltaren svarar också på frågor som rör din anställning och dina löneutbetalningar.

Om du har rätt till lönegaranti är det Länsstyrelsen som betalar ut din lön.

Vad ska du göra och vad ska du skicka in

Det är viktigt att du anmäler dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen (AF) snarast möjligt i samband med att företaget går i konkurs.

Du behöver ett intyg från AF som du ska skicka till Länsstyrelsen.

Läs om lönegaranti och vad mer du behöver göra på Länsstyrelsens hemsida.

I beslutet från Länsstyrelsen ska det framgå vad det är som lönegarantin ersätter. Tid med uppsägningslön jämställs med arbetad tid och du har under samma tid inte rätt till arbetslöshetsersättning. Semesterersättning och andra förmåner som utbetalas från lönegarantin påverkar dock vanligen inte din rätt till arbetslöshetsersättning.

Skicka Länsstyrelsens beslut till oss via Mina sidor.

Be konkursförvaltaren utfärda ett arbetsgivarintyg och skicka till oss via arbetsgivarintyg.nu

 

Om du har haft en provanställning

En provanställning fungerar arbetsrättsligt på ett annorlunda sätt än en tillsvidareanställning. I arbetslöshetsförsäkringen görs dock ingen skillnad på anställningsformen.

Om du själv väljer att avsluta en provanställning i förtid jämställs det med som om du sagt upp dig. Om du inte har giltiga skäl kan du bli avstängd i 45 ersättningsdagar. Läs mer om giltiga skäl under rubriken Om du säger upp dig själv.

Om din arbetsgivare väljer att avsluta provanställningen i förtid blir det ingen avstängning. Skulle arbetsgivaren vilja att du fortsätter din anställning anses du vara fast anställd.

Vad ska jag skicka in

Om arbetsgivaren avslutat provanställningen behöver vi ett arbetsgivarintyg.

Din arbetsgivare lämnar uppgifterna via arbetsgivarintyg.nu

Om du själv avslutat provanställningen ska du fylla i blanketten om avslutad provanställning och också lämna uppgifter om egen uppsägning via Mina sidor .