Formella gången - Instansordning

Med den formella gången menas hur ansökan om medlemskap eller ersättning görs och vad du som enskild kan göra om du får ett beslut som du inte är nöjd med.

Beslut

Våra beslut baseras till största del på den information som du lämnar in till oss. Om du får ett negativt beslut kommer vi i beslutet att tala om varför du inte har rätt till arbetslöshetsersättning med stöd av lagstiftningen som ligger till grund för våra bedömningar.

Omprövning

Om du är missnöjd med ditt beslut kan du begära omprövning av beslutet. Det innebär att vi går igenom ditt ärende en gång till och eventuellt begär att du skickar fler uppgifter till oss. När omprövningsutredningen är klar kommer du att få ett nytt beslut.

Domstol

Om du är missnöjd med ditt omprövningsbeslut kan du överklaga ärendet till Förvaltningsrätten. Alla ärenden tas upp av Förvaltningsrätten. Det finns 12 förvaltningsrätter i Sverige. Vilken förvaltningsrätt du ska ställa din överklagan till bestäms av var du var bosatt vid tidpunkten för vårt beslut. Du ska skicka begäran om överklagan till oss.

Om du inte får rätt i förvaltningsrätten kan du överklaga till Kammarrätten. Det finns fyra kammarrätter i Sverige. För att Kammarrätten ska ta upp ditt ärende för prövning måste du beviljas prövningstillstånd. Det meddelas dig i ett separat beslut från domstolen.

Slutligen, om du inte får rätt i Kammarrätten kan du vända dig till Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans inom det förvaltningsrättsliga i Sverige. För att få sin fråga prövad där krävs att frågan har betydelse för rättspraxis.

Läs mer om domstolarna på domstolsverkets hemsida.

Skadestånd

Om du är missnöjd med vår hantering av ditt ärende kan du yrka på skadestånd. Läs mer på Justitieombudsmannens (JO) hemsida och Justitiekanslerns (JK) hemsida.

Hjälpte den här sidan dig?