Företagare

[Uppdaterat 2020-04-16]

Med anledning av rådande samhällssituation har Riksdag och regering beslutat om tillfälliga regler inom arbetslöshetsförsäkringen. En ändring gäller dig som bedriver egen verksamhet.

Under år 2020 har du möjlighet att göra fler så kallade uppehåll i din verksamhet och få rätt till a-kassa under uppehållen. Den tillfälliga regeln gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2020 och fram till och med 31 december 2020. Läs mer om de tillfälliga reglerna här.

Även du som har eller har haft ett eget företag har rätt till arbetslöshetsersättning om du blir arbetslös. Det gäller oavsett om du haft företaget som din heltidssysselsättning eller om du haft företaget vid sidan om en anställning.

Om du haft företaget som din huvudsakliga sysselsättning måste du skilja dig från eller göra ett uppehåll i verksamheten för att ha rätt till ersättning.

Företagare eller inte?

I arbetslöshetsförsäkringen är en egen företagare någon som

  • Varit personligt verksam i rörelsen och
  • Bedriver näringsverksamhet självständigt och yrkesmässigt med ett ekonomiskt utbyte i form av vinstsyfte, regelbundenhet och varaktigt, och med viss omfattning
  • Haft väsentligt inflytande över rörelsen

Alla tre kriterier ska föreligga för att den sökande ska betraktas som företagare.

Vad behöver vi?

Vilka uppgifter vi behöver för att utreda om du har rätt till ersättning styrs av på vilket sätt du arbetat i ditt företag.

Jag har arbetat heltid i mitt Företag

För att ha rätt till ersättning om du arbetat heltid i ditt företag behöver du helt skilja dig från verksamheten eller lägga företaget vilande.

Vi behöver ett arbetsintyg för företagare. Du kan redovisa uppgifterna via Mina sidor.

Jag har arbetat i mitt företag vid sidan av annat heltidsarbete

Om du arbetat kontinuerligt i ditt företag jämsides med heltids förvärvsarbete under minst 12 månader kan ditt företag eventuellt anses vara en bisyssla. Läs mer om bisysslor här.

Vi behöver ett arbetsgivarintyg. Uppgiften kan enklast lämnas av din arbetsgivare via arbetsgivarintyg.nu.

Vi behöver också uppgifter om ditt företag. Du kan redovisa uppgifterna via Mina sidor.

Arbete i företag vid sidan av deltidsarbete – begränsad verksamhet

Under vissa omständigheter går det att fortsätta arbeta i en egen verksamhet på deltid om du samtidigt arbetat i en deltidsanställning under kvalifikationstiden. För att det ska vara möjligt måste du ha arbetat minst 17 timmar per vecka i anställningen och som mest bedrivit egen verksamhet med 10 timmar per vecka. Om du har frågor om begränsad verksamhet bör du kontakta oss.

Vi behöver ett arbetsgivarintyg. Uppgiften kan enklast lämnas av din arbetsgivare via arbetsgivarintyg.nu.

Vi behöver också uppgifter om ditt företag. Du kan redovisa uppgifterna via Mina sidor.

Mitt företag ägs av familjen

Du kan ses som företagare utan att själv vara delägare om du har ett nära släktförhållande till ägaren och det är du som bedriver verksamheten. Kriterierna är att du själv utför arbete i verksamheten och har ett väsentligt inflytande över den.

Vi behöver ett arbetsintyg för företagare. Du kan redovisa uppgifterna via Mina sidor.

Vi behöver också blanketten för familjeägt företag - du kan ladda ner den här.

Efter att du fyllt i den kan du ladda upp den via Mina sidor. 

Jag vill göra ett uppehåll i min verksamhet - vilande företag samt tillfälliga regler 2020

Med vilande företag (tidigare tillfälligt uppehåll) menas ett företag där du själv valt att från ett specifikt datum göra ett uppehåll. Från det datumet kan du skriva in dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen och vi kan pröva om du har rätt till a-kassa.

Ett uppehåll i verksamheten innebär att det inte längre bedrivs någon verksamhet i företaget, men att företagets resurser inte avvecklas. Den begränsning som finns är att om du eller någon närstående återupptar verksamheten kan ett nytt uppehåll göras tidigast fem år från det att näringsverksamheten åter tagits upp. Under år 2020 finns tillfälliga regler i arbetslöshetsförsäkringen avseende uppehåll. Läs mer här.

Vidare krävs att varken förvärv eller marknadsföring får förekomma. Företaget får inte ha en aktiv hemsida. Du som frivilligt lägger ner verksamheten riskerar att bli avstängd 45 ersättningsdagar. 

Vi behöver ett arbetsintyg för företagare. Du kan redovisa uppgifterna via Mina sidor. Beroende på din verksamhets lönsamhet kan vi behöva uppgifter om varför du väljer att lägga företaget vilande. Du kan även lämna dessa uppgifter via Mina sidor.

Jag har ett företag där jag inte längre arbetar - företag utan verksamhet

Om du har ett företag inregistrerat där du inte bedrivit någon verksamhet under ramtiden eller om du har ett inregistrerat företag där du aldrig bedrivit någon verksamhet kan det vara fråga om ett företag utan verksamhet. Även om det inte kommer att påverka din rätt till arbetslöshetsersättning är du skyldig att meddela a-kassan om att du har företaget.

Vi behöver ett arbetsintyg för företagare. Du kan redovisa uppgifterna via Mina sidor.

Jag har haft en ledande roll i företaget - VD/CEO/MD

Om du haft en ledande roll i företaget gäller särskilda förutsättningar. Om du endast varit anställd som VD, CEO eller MD etc. i ett aktiebolag utan att äga någon del i bolaget vare sig direkt eller indirekt är du vanligen inte företagare i försäkringen. Detta trots att du i egenskap av att vara högsta operativa chef kan ha ett väsentligt inflytande.

Det beror på att du inkomstskatterättsligt i första hand är anställd och inte företagare. Av det följer att du också kan ses som anställd i arbetslöshetsförsäkringen.

Beroende på hur ditt uppdrag avslutats kan vi komma att behöva olika uppgifter. Vi rekommenderar att du kontaktar oss om du är osäker över vilka förutsättningar som gäller för dig och vilka uppgifter vi behöver. Du kan också läsa mer vilka förutsättningar som gäller om din anställning avslutas här.

Jag har haft styrelseuppdrag utan att själv jobba i företaget

Finns du endast med i ett företag av formella skäl, till exempel som styrelsesuppleant, och inte deltar i eller arbetar i verksamheten är du vanligtvis inte företagare enligt försäkringen.

Vi hämtar uppgifter från Bolagsverket, men beroende på hur uppdraget varit kan du behöva bifoga andra uppgifter till din ansökan. Vi rekommenderar dig att kontakta oss angående vilket underlag du ska bifoga.

Jag tar uppdrag men får hjälp med administrativa uppgifter av ett annat företag - Uppdrag/faktureringsföretag

Det finns i dag arbetsgivare som går att hyra för dig som tar uppdrag och som inte har ett eget företag eller egen F-skattesedel. Vanligen sköter den hyrda arbetsgivaren dina administrativa sysslor och betalar bland annat in skatt och arbetsgivaravgifter för din räkning.

Vissa typer av uppdrag jämställs med egen verksamhet. Läs mer om uppdrag här.

Om du tar uppdrag utan att vara formellt anställd av uppdragsgivaren måste vi bedöma om du är självständig eller osjälvständig i förhållande till din/dina uppdragsgivare. Om ditt uppdrag bedöms som självständigt likställs det med att du bedriver egen verksamhet och du kan förlora rätten till arbetslöshetsersättning under den tid som uppdraget pågår.

Om du tar uppdrag och överlåter administrationen till ett faktureringsbolag brukar du som regel räknas som självständig uppdragstagare. Utmärkande för dessa uppdrag är att du själv söker upp och väljer dina uppdrag och att du sedan fakturerar dessa via faktureringsbolaget. Det innebär att det i de flesta fall inte går att kombinera uppdrag genom faktureringsföretag med arbetslöshetsersättning utan att uppdraget är helt slutfört. Några exempel på faktureringsbolag är till exempel Frilans Finans, Firmify och Cool Company AB.

Det är därför viktigt att du kontaktar oss innan du påbörjar ett sådant uppdrag så att vi kan bedöma hur ditt uppdrag påverkar din rätt till arbetslöshetsersättning. Om du uppbär arbetslöshetsersättning och redan påbörjat ett uppdrag via ett faktureringsbolag måste du så snart som möjligt kontakta oss och skicka in en kopia av ditt avtal med företaget.

Du kan läsa mer om den regelstyrda definitionen av självständig respektive osjälvständig uppdragstagare samt företagare på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens webbplats.

Jag har ett jord- och/eller skogsbruk

För Jord- och skogsbrukare gäller samma regler som för andra företagare. Att äga jord- eller skogsfastighet är enligt Skatteverket att äga näringsfastighet och eftersom Skatteverket klassar detta som enskilt näringsidkande gör vi samma bedömning. En person som är jord- eller skogsbrukare räknas företagare i arbetslöshetsförsäkringen.

Jordbruk

Om du inte bedriver någon verksamhet i ditt jordbruk gäller regler för formella skäl. Om du har en bostad på din jordbruksfastighet är detta inte en näringsfastighet utan utgör privatbostad.

Du behöver inte flytta från din gård för att anses vara arbetslös. Du behöver inte heller sälja din mark för att anses vara arbetslös, men du får inte bedriva någon verksamhet i jordbruket för att ha rätt till a-kassa.

Djur och växter

Om du har djur och växter på ditt jordbruk kan du normalt inte anses vara arbetslös förrän djuren och växterna har avyttrats eftersom levande djur och växter kräver underhåll. Det kan däremot vara tillåtet att ha kvar djur för husbehov (att jämföras med husdjur) på samma sätt som en icke-företagare tillåts äga en gris, ko eller häst utan att för den sakens skull betraktas som företagare.

Om du vill behålla enstaka djur efter att du sålt företaget/gjort ett uppehåll ska de plockas ut ur näringsverksamheten och skrivas över på dig som privatperson. Detsamma gäller för enstaka växter för privat bruk.

Inventarier

Om du har många inventarier i ditt jordbruk måste du sälja eller på annat sätt avyttra dessa för att anses vara arbetslös. Undantag kan göras för inventarier som är så pass gamla att de inte går att sälja. Det kan också vara möjligt att behålla vissa inventarier (till exempel en traktor) för husbehov, men den ska då plockas ut ur näringsverksamheten och skrivas över på dig som privatperson.

Skogsbruk

Om du äger skog men inte arbetar med skogsbruk gäller reglerna för formella skäl. Om du säljer på rot så påverkar inte din rätt till arbetslöshetsersättning.

Du kan normalt inte arbeta i skogsbruket jämsides med arbetslöshetsersättning. Enda gången arbete i skogsbruket godkänns jämsides med a-kassa är om

  • Du får skogsbruket godkänt som bisyssla.
  • Du behöver utföra skyddsåtgärder för att inte skada på egendom eller kapital ska ske.

Jag tänker starta eget

Om du startar eget företag måste vi göra en bedömning om från och med när du blir företagare och därmed inte längre är arbetssökande.

En utgångspunkt för oss är den första affärshändelsen som ger intäkter. Det är inte när fakturering sker utan när en vara sålts eller när ett arbete påbörjats. Dessa händelser inkluderar bland annat

  • Skapandet av förutsättningarna för att tillverka varan eller tjänsten.
  • Införskaffande av lokal.
  • Marknadsföring.
  • I vissa fall att du begär F-skattesedel från Skatteverket.

Om ingen verksamhet bedrivs i företaget kan vi godkänna att du skaffar F-skattsedel och registrerar företaget samtidigt som du får a-kassa utbetald. Vi gör dock alltid en individuell bedömning av vad åtgärden innebär för verksamheten. Det är till exempel av större betydelse att någon som tänker bedriva konsultverksamhet skaffar F-skattsedel än någon som tänker bedriva en verksamhet som kräver lokal och inventarier.

Anledning till att verksamheten upphör

Arbetslöshetskassan ska precis som för anställda pröva företagarens skäl vid en arbetslöshet. Du som frivilligt lägger ner verksamheten riskerar att bli avstängd 45 ersättningsdagar.

Detta gäller även för dig som gör ett uppehåll i verksamheten. Att företaget inte kan ge en rimlig försörjning eller att företagaren inte kan bedriva verksamheten vidare på grund av medicinska skäl kan vara exempel på giltiga skäl att lägga ner verksamheten. Orsakerna till att du lägger ner verksamheten ska alltid styrkas.

En fingervisning om vad arbetslöshetskassan menar med rimlig försörjning är en nettointäkt från företaget som överstiger fyra prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2018 är fastställt till 45 500, för 2019 46 500, och för 2020 48 300 kronor.

Utöver detta så gör arbetslöshetskassan en jämförelse mellan tidigare år rörelsen har bedrivits och en prognos över hur rörelsen antas kunna komma att utvecklas i framtiden.

Om du överlåter verksamheten men fortsätter att utföra arbete i eller ha ett väsentligt inflytande över verksamheten anses du fortfarande vara företagare.

Gällande lagstiftning.

Hjälpte den här sidan dig?