När din anställning upphör

En anställning kan avslutas på olika sätt. Hur avslutet sker kan påverka din a-kassa på flera sätt. Dels avseende vilka uppgifter som behövs för vår utredning och dels på grund av att du kan riskera att bli avstängd från rätten till a-kassa under en begränsad period.

Om du säger upp dig själv

Gränsen för vad som ses som giltig anledning i försäkringen är högt satt. Här är några exempel på vad som kan vara giltiga skäl.

  • Arbetet är olämpligt av hälsoskäl som bestyrkts med läkarintyg som utfärdats innan anställningens upphörande.
  • Kränkande särbehandling.

Om din anställning skulle ha varat i mer än 10 dagar är avstängningen vanligen 45 ersättningsdagar. Det bakomliggande syftet med en avstängning är att markera vikten av att man inte lämnar ett arbete förrän man har funnit ett nytt. 

Vad ska jag skicka in?

Om du sagt upp dig på egen begäran från din anställning behöver du lämna uppgifter om varför du sagt upp dig. Du gör det enklast via Mina sidor.

Om du blir uppsagd

Om du blir uppsagd från din anställning behöver du skicka in ett arbetsgivarintyg.

Arbetsrättligt kan en uppsägning ske på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Om din arbetsgivare angivit personliga skäl kommer vi att behöva utreda dessa närmare.

Vad ska jag skicka in?

Om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist behöver vi ett arbetsgivarintyg. Din arbetsgivare kan redovisa uppgifterna digitalt via tjänsten arbetsgivarintyg.nu

Om du träffat en överenskommelse med din tidigare arbetsgivare behöver vi en kopia av överenskommelsen.

Om du orsakat att anställning upphört

Otillbörligt uppförande - avstängning från rätt till ersättning

Om du skilts från ditt arbete på grund av att du uppträtt otillbörligt så kommer du att blir du avstängd från rätt till ersättning i 45 dagar.

Exempel på otillbörligt uppförande kan vara onykterhet i arbetet, upprepad sen ankomst, avtalsbrott, ogiltig frånvaro, trakasserier eller att brott begåtts på arbetsplatsen.

Om ord står mot ord

Det är inte alltid som du är överens med din arbetsgivare. Om du riskerar att bli avskedad och anser att det sker utan saklig grund bör du kontakta ditt fackförbund.

Vad ska jag skicka in?

Om du blivit avskedad behöver vi ett arbetsgivarintyg. Din arbetsgivare kan redovisa uppgifterna digitalt vi tjänsten arbetsgivarintyg.nu

Utöver arbetsgivarintyget behöver vi en noggrann redogörelse för vad som inträffat samt kopior av förhandlingsprotokoll om sådana finns. Dessa kan delas via Mina sidor eller skickas in med vanlig post.

Om du träffar en överenskommelse med din tidigare arbetsgivare

Om du träffar en överenskommelse om din anställnings avslut med din arbetsgivare är det viktigt att du delar en kopia av överenskommelsen till oss i samband med att du ansöker om ersättning. Om du har frågor av arbetsrättslig karaktär bör du i första hand kontakta ditt fackförbund om du är medlem där.

Beroende på vad överenskommelsen innehåller kan den påverka din rätt till a-kassa på olika sätt.

  • Om du får någon form av ekonomisk kompensation kan det vara fråga om ett avgångsvederlag. Läs mer här.
  • Om du sagt upp dig själv kan du läsa mer om högre upp här på sidan under avsnittet "Om du säger upp dig själv".

Om du träffat en överenskommelse med din arbetsgivare kan vara bra att kontakta oss innan du skickar in din ansökan om a-kassa.

Vad ska jag skicka in?

Vi behöver ett arbetsgivarintyg. Din arbetsgivare kan redovisa uppgifterna digitalt vi tjänsten arbetsgivarintyg.nu

Utöver arbetsgivarintyget behöver vi en kopia av överenskommelsen. Dessa kan delas via Mina sidor eller skickas in med vanlig post.

Om din arbetsgivare går i konkurs

Om din tidigare arbetsgivare går i konkurs kan du ha rätt till statlig lönegaranti. Det innebär att staten går in och betalar eventuella kvarvarande löneanspråk som du kan ha gentemot din arbetsgivare. Tid med lönegarantin jämställs i arbetslöshetsförsäkringen med förvärvsarbete.

Vad är konkurs?

Konkurs innebär att i princip alla tillgångar som en skuldsatt person eller ett företag har tas om hand och används för att betala av alla skulder som personen eller företaget har.

Konkurs kan gälla både privatpersoner och företag. Det är Tingsrätten i respektive län som fattar beslut om konkurs och utser en konkursförvaltare.

Om din arbetsgivare går i konkurs

Vid en konkurs går konkursförvaltaren in i arbetsgivarens ställe. Konkursförvaltaren är den som beslutar om du har rätt till statlig lönegaranti eller inte. Konkursförvaltaren svarar också på frågor som rör din anställning och dina löneutbetalningar och som utfärdar arbetsgivarintyg.

Om du vill veta vem som är konkursförvaltare i ditt fall ska du vända dig till tingsrätten eller till enheten för tillsyn i konkurser (TSM) hos Kronofogden.

Se till att få ett arbetsgivarintyg utfärdat!

Om din tidigare arbetsgivare gått i konkurs är det konkursförvaltaren som ska utfärda ditt arbetsgivarintyg. Det görs enklast genom tjänsten arbetsgivarintyg.nu

Statlig lönegaranti

Statlig lönegaranti utbetalas av staten genom Länsstyrelsen och uppgår som mest till fyra prisbasbelopp. Aktuellt prisbasbelopp hittar du hos Skatteverket. Om du inte beviljas någon lönegaranti är det ändå viktigt att du skickar med en kopia av Länsstyrelsens beslut.

Anmälan till arbetsförmedlingen

Det är viktigt att du anmäler dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.

Konkurs i annat EU/EES-land

Om du varit anställd hos någon som gått i konkurs i ett annat EU-land eller nordiskt land kan du också få betalt ur den svenska statliga lönegarantin. Då ska du vända dig till Kronofogden som bistår med information och som fattar beslut i saken.

Vad händer om du inte får rätt till statlig lönegaranti?

Om konkursförvaltaren kommer fram till att du inte har rätt till statlig lönegaranti får du ett skriftligt beslut. I beslutet finns också uppgifter om hur du går till väga om du vill överklaga beslutet. Du kan även vända dig till Kronofogden för att få mer information.

Anställd av konkursförvaltaren

Om du blir anställd av konkursförvaltaren innebär det vanligen rent försäkringsmässigt att du fortfarande är anställd. Först när ditt engagemang för konkursförvaltaren avslutats är du att betrakta som arbetslös. OM du blir anställd av konkursförvaltaren bör du kontkata Ledarnas arbetslöshetskassa för att få mer information om vad som gäller just i ditt fall.

Vad ska du göra och vad ska du skicka in?

Anmäl dig på arbetsförmedlingen (AF).

Det är viktigt att du anmäler dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen så snart som möjligt i samband med att företaget går i konkurs.

Begär intyg från AF som visar att du är anmäld som arbetssökande

Intyg från AF för att du inom lönegarantin ska kunna få ut din uppsägningslön under uppsägningstiden enligt LAS (1982:80), Lagen om anställningsskydd, måste du visa upp ett intyg om att du är anmäld som arbetssökande vid arbetsförmedlingen.

Ansök om lönegaranti hos Länsstyrelsen

I beslutet från Länsstyrelsen ska det framgå vad det är som lönegarantin ersätter. Det kan vara uppsägningslön, semesterersättning eller andra förmåner. Tid med uppsägningslön som utbetalas från den statliga lönegarantin jämställs med arbetad tid och du har under samma tid inte rätt till arbetslöshetsersättning. Semesterersättning och andra förmåner som utbetalas från lönegarantin påverkar dock vanligen inte din rätt till arbetslöshetsersättning.

Dela en kopia av Länsstyrelsens beslut till oss via Mina sidor.

Vi kommer att behöva underlaget för att kunna fatta beslut i ditt ärende.

Gällande lagstiftning.

Om du har haft en provanställning

Om du har haft en provanställning som avslutats gäller särskilda förutsättningar.

En provanställning fungerar arbetsrättsligt på ett annorlunda sätt än en tillsvidareanställning. I arbetslöshetsförsäkringen görs dock ingen skillnad på anställningsformen.

Om du själv väljer att avsluta en provanställning innan den avtalade anställningstiden jämställs det med om du sagt upp dig. Om du inte har giltiga skäl kan du bli avstängd i 45 ersättningsdagar och få ersättning först efter avstängningstiden. Läs mer om giltiga skäl och egen uppsägning i det första stycket: "om du säger upp dig själv".

Om din arbetsgivare väljer att avsluta anställningen i förtid blir det ingen avstängning. Skulle arbetsgivaren vilja att du fortsätter din anställning anses du vara fast anställd.

Vad ska jag skicka in?

Om arbetsgivaren avslutat provanställningen behöver vi ett arbetsgivarintyg. Din arbetsgivare kan redovisa uppgifterna digitalt vi tjänsten arbetsgivarintyg.nu

Om du själv avslutat provanställningen ska du fylla i blanketten om avslutad provanställning samt lämna uppgifter om egen uppsägning via Mina sidor om det är du som avslutat anställningen.