Uppdragstagare

I arbetslöshetsförsäkringen delas uppdragstagare främst in i två kategorier: självständiga och osjälvständiga uppdragstagare.

Utöver dessa finns andra typer av uppdrag som påverkar a-kassan på andra sätt, så som politiska uppdrag (till exempel i kommunala nämnder) och ideella uppdrag (till exempel idrottsledare).

När du får ett uppdrag är du skyldig att meddela det till arbetslöshetskassan som därefter gör en bedömning om du anses som en självständig eller osjälvständig uppdragstagare och om ersättningsrätt föreligger.

Om någon förändring sker är du skyldig att anmäla det skriftligen till arbetslöshetskassan.

Självständig uppdragstagare – jämställs med företagare

En självständig uppdragstagare kännetecknas av att han/hon:

 • Oftast bedriver sin verksamhet i företagsform.
 • Redovisar inkomsterna skattemässigt som inkomst av näringsverksamhet.
 • Utför uppdragen på eget ansvar och utan kontroll eller arbetsledning från uppdragsgivarens sida.
 • Kan själv bestämma var arbetet ska utföras, till exempel i egen lokal.
 • Kan också åta sig uppdrag från flera uppdragsgivare samtidigt.

Läs mer om företagare.

Osjälvständig uppdragstagare – jämställs med anställd

För dig som har en osjälvständig ställning som uppdragstagare gentemot uppdragsgivaren ska arbetslöshetsförsäkringens regler om arbetstagare/anställda tillämpas.

Kännetecknande för en osjälvständig uppdragstagare är:

 • Att inte ha firma, bolag, F-skatt eller dylikt inregistrerad.
 • Har få uppdragsgivare, oftast bara en eller möjligen två. Det innebär att man inte har ett enbart tillfälligt förhållande till uppdragsgivaren.
 • Enbart ställer sin arbetskraft till förfogande.
 • Endast säljer/utför en typ av tjänst/arbete.
 • Ersätts för uppdraget efter den tid som åtgått, till exempel per timma.
 • Att uppdragstagaren utför uppdraget på plats som uppdragsgivaren bestämt och där denne kan kontrollera arbetet och tidsåtgången för uppdraget.
 • Vanligen saknar den osjälvständige uppdragstagaren lokal för verksamheten och har inte några anläggningstillgångar eller omfattande inventarier.

Vid bedömning ska arbetslöshetskassan göra en prövning av samtliga omständigheter som kan föreligga i det enskilda fallet. Det kan finnas fler omständigheter att beakta än de ovan uppräknade.

Ett särskilt krav som alltid bör ställas för att en uppdragstagare ska behandlas som en anställd är att han/hon är beredd att även ta arbeten av annat slag än de som utförs som uppdrag.

Andra typer av uppdrag som kan påverka din a-kassa

Gemensamt för alla dessa uppdragstyper är att du alltid bör meddela oss om du har ett sånt uppdrag när du ansöker om a-kassa eller om du påbörjar ett uppdrag under din arbetslöshet.

Politiska uppdrag

Med politiska uppdrag avses främst kommunala och landstinguppdrag. Den 2 juli 2018 kom nya regler kring politiska uppdrag. De nya reglerna innebär att förtroendeuppdrag som ger rätt till ledighet från anställning enligt lag jämställs med förvärvsarbete i arbetslöshetsförsäkringen. Övriga förtroendeuppdrag jämställs från och med den 2 juli 2018 inte med förvärvsarbete. Har du ett pågående förtroendeuppdrag under arbetslösheten och vill veta hur regeländringen påverkar din ersättning, kontakta din a-kassa.

Styrelseuppdrag

Uppdrag som ordinarie ledamot eller suppleant i en bolagsstyrelse utan att du själv arbetar i företaget eller innehar någon annan operativ roll som exempelvis firmatecknare påverkar vanligtvis inte din a-kassa. 

Ideella uppdrag

Ideella uppdrag påverkar normalt inte rätten till a-kassa. För att en förening ska vara ideell krävs att den har ett ideellt ändamål. Sådana ändamål kan vara religiösa, välgörande, vetenskapliga eller politiska. Som ideellt får man i regel räkna varje syfte som inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Det är först när det ideella uppdragets omfattning blir så stor att det påverkar dina möjligheter att söka och ta ett arbete som uppdraget kan bli ett hinder.

Frilansuppdrag

Någon särskild reglering gällande frilansuppdrag finns inte i nuvarande lagstiftning. Om du tar frilansuppdrag under tid som du är arbetssökande med a-kassa behöver vi utreda om ditt uppdrag är självständigt eller osjälvständigt.

Uppdrag via faktureringsbolag/egenanställningsbolag

Om du tar uppdrag utan att vara formellt anställd av uppdragsgivaren måste arbetslöshetskassan bedöma om du är självständig eller osjälvständig i förhållande till din/dina uppdragsgivare. Om ditt uppdrag bedöms som självständigt likställs det med att du bedriver eget företag och du kan förlora rätten till arbetslöshetsersättning under den tid som uppdraget pågår.

Om du tar uppdrag och överlåter administrationen till ett faktureringsbolag brukar du som regel räknas som självständig uppdragstagare.

Utmärkande för dessa uppdrag är att du själv söker upp och väljer dina uppdrag och att du sedan fakturerar dessa via faktureringsbolaget. Det innebär att det i de flesta fall inte går att kombinera uppdrag genom faktureringsföretag med arbetslöshetsersättning utan att uppdraget är helt slutfört. Några exempel på faktureringsbolag är till exempel Frilans Finans, Firmify och Cool Company AB.

Det är därför viktigt att du kontaktar oss innan du påbörjar ett sådant uppdrag så att vi kan bedöma hur ditt uppdrag påverkar din rätt till arbetslöshetsersättning.

Om du uppbär arbetslöshetsersättning och redan påbörjat ett uppdrag via ett faktureringsbolag måste du så snart som möjligt kontakta oss och skicka in en kopia av ditt avtal med företaget.

Du kan läsa mer om den regelstyrda definitionen av självständig respektive osjälvständig uppdragstagare samt företagare på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens webbplats.

Hjälpte den här sidan dig?