Om föreningsstämman

Den ordinarie föreningsstämman är det högsta beslutande organet. Stämman har beslutanderätt rörande a-kassans organisation, att tillsätta och entlediga styrelse och revisorer, fastställa årsredovisning, ändra stadgarna samt godkänna avtal om fusion. Stämman kan även ge ledningen för a-kassan direktiv i förvaltningsfrågor.

En a-kassa ska hålla ordinarie föreningsstämma före den 1 juli varje år. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) får dock medge att stämma hålls vid en senare tidpunkt eller att den hålls endast vartannat år.

Ledarnas a-kassa håller föreningsstämma vartannat år under maj månad.