Mer om stämman

Ledarnas arbetslöshetskassas ordinarie föreningsstämma är arbetslöshetskassans högsta beslutande organ.  Stämman har beslutanderätt rörande arbetslöshetskassans organisation och sådana inre förhållanden som att tillsätta och entlediga styrelse och revisorer, fastställa årsredovisning, ändra stadgarna samt godkänna avtal om fusion.  Förvaltningen av arbetslöshetskassan hör till kassaledningens kompetensområde. Stämman kan dock ge kassaledningen direktiv även i förvaltningsfrågor.

En arbetslöshetskassa ska hålla ordinarie föreningsstämma före den 1 juli varje år. Det framgår av 50 § lag 1997:239 om arbetslöshetskassor, LAK. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) får medge att stämma hålls vid en senare tidpunkt eller att den hålls endast vartannat år enligt samma paragraf (Lag 2002:543).  Föreningsstämma inom Ledarnas arbetslöshetskassa hålls vartannat år, under maj månad.