Om föreningsstämman

Den ordinarie föreningsstämman är det högsta beslutande organet. Stämman har beslutanderätt rörande akassans organisation, att tillsätta och entlediga styrelse och revisorer, fastställa årsredovisning, ändra stadgarna samt godkänna avtal om fusion. Stämman kan även ge ledningen för akassan direktiv i förvaltningsfrågor.

En akassa ska hålla ordinarie föreningsstämma före den 1 juli varje år. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) får dock medge att stämma hålls vid en senare tidpunkt eller att den hålls endast vartannat år.

Ledarnas akassa håller föreningsstämma vartannat år under maj månad.