Vad gäller vid permittering eller arbetstidsförkortning på grund av Coronaviruset?

[Uppdaterad 2020-03-19]

Om du på grund av Coronaviruset får din arbetstid tillfälligt förkortad och/eller din lön sänkt men kvarstår som anställd kan du inte få rätt till a-kassa för den förlorade inkomsten. Enligt gällande regelverk har du bara rätt till a-kassa om du blir uppsagd och arbetslös på hel eller deltid.

Med permittering avses en period då arbetsgivaren inte tillhandahåller arbetstagaren något arbete men arbetstagaren kvarstår som anställd. I normalfallet är arbetsgivaren skyldig att betala ut lön till arbetstagaren under den arbetsfria tiden.

Korttidsarbete syftar till att möta allvarliga kriser som drabbar företag ekonomiskt. Genom att gå ned i arbetstid och lön ska de anställda kunna behålla jobbet, och företaget snabbare komma igång när krisen är över. Staten går sedan in och subventionerar en del av lönekostnaden. Reglerna för korttidsarbete var tänkta att träda ikraft från och med maj 2020.

Den 16 mars presenterade dock regeringen en modifiering av de tidigare reglerna för korttidsarbete under namnet korttidspermittering.

Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan halveras genom att staten står för en större kostnad. Konstruktionen kan likna korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt, det vill säga till 75 procent. Arbetstagaren får då ut över 90 procent av lönen, vilket innebär att anställda i stort sett bibehåller sin lön trots minskad arbetstid. Syftet med denna åtgärd är att rädda svenska jobb.

Förslaget om korttidspermittering föreslås gälla från torsdagen den 16 mars och gälla året ut. Förutsättningarna kan komma att se olika ut om företaget har kollektivavtal eller inte.

[Förtydligande 2020-03-19] OBSERVERA att något beslut om korttidspermittering i den beskrivna formen ännu inte fattats. Underlaget är överlämnat till Lagrådet. Vi återkommer med uppdaterad information så snart som vi vet mer.

I nuläget saknar den som omfattas av reglerna för permittering eller korttidspermittering rätt till a-kassa. I arbetslöshetsförsäkringen räknas tid då en arbetstagare är permitterad på samma sätt som utfört arbete. Tid med korttidsarbete bortses däremot ifrån. Den som blir arbetslös efter avslutad tid med korttidsarbete kan få sin a-kassa grundad på den lön och arbetstid som förelåg innan minskningen.

 

Foto: Adolfo Felix, Unsplash.com