Vilka kan vara ombud?

Medlemmars rätt att besluta i arbetslöshetskassans angelägenheter får utövas vid föreningsstämman genom valda ombud. Varje ombud har en röst (51 § LAK).

Samtliga medlemmar i en arbetslöshetskassa har rätt att delta i val av ombud (52 § LAK).

Endast en person som är medlem i arbetslöshetskassan får väljas till ombud och ett ombud får inte rösta genom annat ombud (54, 55 §§ LAK).

Det är föreningsstämman som fastställer antalet ombud som ska väljas. Antalet ombud till föreningsstämma i Ledarnas arbetslöshetskassa framgår i arbetslöshetskassans stadgar som har beslutats på tidigare föreningsstämmor och som godkänts av IAF. Enligt 9 § i stadgarna ska antalet ombud vara 18 och 6 suppleanter för dessa ombud. Val av ombud gäller för en tid av två år, det vill säga fram till nästa ordinarie föreningsstämma (54 § LAK).

Arbetslöshetskassan ska se till att valproceduren ger alla medlemmar samma möjlighet att delta i valet.

Enligt arbetslöshetskassans stadgar 10 §, ska kallelse till ordinarie föreningsstämma skickas senast två veckor före stämman och till extra stämma senast en vecka före stämman.

I kallelsen ska anges de ärenden som ska förekomma på stämman. Om förslag till ändring av arbetslöshetskassans stadgar ska behandlas på stämman, ska det huvudsakliga innehållet i ändringen anges i kallelsen.

Beslut om ändring av arbetslöshetskassans stadgar är giltigt om minst tre fjärdedelar av samtliga röstberättigade vid stämman har röstat för beslutet. Det är antalet på stämman närvarande röstberättigade som är avgörande för om ett beslut ska bli giltigt eller inte (59 § LAK). Därför är det mycket viktigt att valda ombud som blivit kallade infinner sig till stämman.

Förslag som önskas behandlat av ordinarie föreningsstämma ska ha inkommit till styrelsen före utgången av februari månad det år föreningsstämman skall hållas. Sådant förslag ska inlämnas skriftligt (§ 11 Stadgar för Ledarnas arbetslöshetskassa).

Ledarnas arbetslöshetskassas styrelse består av fem ledamöter. För dessa ska det finnas två suppleanter. En av ledamöterna jämte suppleant för honom/henne utses av IAF. Övriga ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie föreningsstämma för två år räknat från den stämma valet äger rum på till och med slutet av den ordinarie föreningsstämma på vilken styrelseval ska förrättas. Styrelseledamot ska vara bosatt i Sverige, om inte IAF i särskilt fall tillåter annat (§ 7 Stadgar för Ledarnas arbetslöshetskassa).

En arbetslöshetskassa ska ha minst två revisorer och personliga suppleanter för var och en av dem. (72 § LAK). Arbetslöshetskassans styrelse utser den auktoriserade revisorn och dennes suppleant efter genomförd upphandling (73 § LAK, § 8 Stadgar för Ledarnas arbetslöshetskassa).