Foto: Rawpixel, Unsplash - bilden är beskuren

Stadgarna i utskriftsvänligt format

Stadgar för Ledarnas arbetslöshetskassa

Stadgar för Ledarnas arbetslöshetskassa - ordinarie föreningsstämma den 27 maj 2014. Registrerad hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, den 1 januari 2015

§ 1 Ändamål och firma

Arbetslöshetskassan ska administrera och betala ut ersättning till medlemmar i Ledarnas arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:239)om arbetslöshetskassor och lagen (1997:238)om arbetslöshetsförsäkring. 

Arbetslöshetskassans firma är Ledarnas arbetslöshetskassa

§ 2 Verksamhetsområde

Arbetslöshetskassans verksamhetsområde är begränsat till dem i Sverige som innehar en chefsbefattning eller innehar en ledande funktion som anställd eller företagare.

Rätt till medlemskap tillkommer även företagares make och maka och övriga familjemedlemmar som deltar i verksamheten.

§ 3 Säte

Arbetslöshetskassans styrelse har sitt säte i Stockholm. 

§ 4 Ansökan om och utbetalning av arbetslöshetsersättning

Ansökan om ersättning från arbetslöshetsförsäkringen ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i lag, förordning och föreskrift.

Utbetalning av ersättning sker på sätt som arbetslöshetskassan bestämmer.

§ 5 Medlemsavgift

Fast avgift erläggs varje kalendermånad.

Arbetslöshetskassans styrelse bestämmer hur avgifterna ska betalas.

En medlem vars medlemskap upphör vid annan tidpunkt än vid månadsskifte är skyldig att erlägga avgift för hel kalendermånad.

§ 6 Utträde på grund av bristande betalning

Medlem som inte betalat föreskrivna avgifter eller uttaxerat belopp till arbetslöshetskassan vid utgången av andra månaden i den period avgifter eller belopp avser, ska anses ha utträtt ur arbetslöshetskassan efter den tiden. 

Om särskilda skäl föreligger, kan arbetslöshetskassans styrelse besluta, att den som inte betalat föreskrivna avgifter eller uttaxerat belopp inom föreskriven tid ändå får behålla sitt medlemskap.

§ 7 Styrelse

Arbetslöshetskassans styrelse består av fem ledamöter. För dessa ska det finnas två suppleanter.

En av ledamöterna jämte suppleant för honom/henne utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.  

Övriga ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för dem är två år räknat från den stämma valet äger rum till och med slutet av den ordinarie föreningsstämma på vilken styrelseval ska förrättas.

Styrelseledamot ska vara bosatt i Sverige, om inte Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen i särskilt fall tillåter annat. Den som är underårig, i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken eller är underkastad näringsförbud får inte vara styrelseledamot.

Ordningsföljden mellan de på stämman valda suppleanterna fastställs av stämman.

Vid förfall för på stämman vald ledamot och då även den personliga suppleanten har förhinder kallas någon av de andra suppleanterna enligt ordningsföljd som fastställs av styrelsen.

Utträder ledamot ur styrelsen under mandattiden ska närmast i tur stående suppleant inkallas och fungera som ledamot under återstående del av mandattiden.

Styrelsen kan besluta att tillsätta ett arbetsutskott (AU) inom sig.

§ 8 Revisor

Arbetslöshetskassan ska ha två revisorer, för vilka ska finnas två personliga suppleanter. Dessa utses på ordinarie föreningsstämma och mandattiden är två år räknat från den stämma valet äger rum till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

Arbetslöshetskassans styrelse utser den auktoriserade revisorn och dennes suppleant efter genomförd upphandling. 

§ 9 Val av ombud och suppleanter

Rätten för arbetslöshetskassans medlemmar att besluta i arbetslöshetskassans angelägenheter utövas vid föreningsstämma genom valda ombud.

Inför ordinarie föreningsstämma ska det väljas arton (18) ombud och sex (6) suppleanter för dessa ombud.

Val av ombud och suppleanter ska genomföras i god tid innan ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för valda ombud och supp­leanterna börjar vid ordinarie föreningsstämma och varar fram till nästa ordinarie förenings­stämma. Mandatet upphör om ombudet eller suppleanten utträder ur arbetslöshetskassan.

Valet inleds med ett nomineringsförfarande där samtliga medlemmar får lämna förslag till nya ombud och supp­leanter. Endast den som är medlem i Ledarnas arbetslöshet­skassa kan nomineras till ombud eller suppleant.

Nominerings­förfarandet ska pågå under minst fyra veckor och vara avslutat senast fyra veckor före valet.

Arbetslöshetkassans valbered­ning ska ta fram ett förslag till val av ombud och suppleanter utifrån inkomna nomi­neringar. Valberedningens förslag ska så långt som möjligt spegla med­lemskårens sammansättning.

Valberedningens förslag samt övriga nominerade ska presen­teras på arbetslöshets- kassans webbplats med uppgift om de nominerades namn, kontaktuppgifter och i förekommande fall förenings­tillhörighet.

Val av ombud och supp­leanter genomförs på arbetslöshetskassans webbplats vid den tid som styrelsens beslutar, dock senast fyra veckor innan ordinarie föreningsstämma. Kallelse till att delta i valet sker genom styrelsens försorg på arbetslöshetskassans webbplats senast åtta veckor innan valet. 

Varje medlem i Ledarnas arbetslöshetskassa har en röst som får läggas på en av de nominerade. Röstning genom fullmakt är inte tillåten.

De nominerade som fått flest röster utses till ombud och suppleanter, i fallande ordning efter antalet röster. Vid lika röstetal avgörs resultatet genom lottning. Om röstningsförfarandet inte ger tillräckligt antal ombud och suppleanter gäller valberedningens förslag som utfyllnad och som underlag för rösträkning.

Resultatet av valet ska redovisas på arbetslöshetskassans webbplats.

§ 10 Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska utfärdas senast två veckor före stämman och till extra stämma senast en vecka före stämman.  

Kallelse till föreningsstämma ska ske dels skriftligen till varje ombud, dels genom annons i den eller de tidningar som kassan på föreningsstämma beslutar. I kallelsen ska anges de ärenden som ska förekomma på stämman. Om förslag till ändring av kassans stadgar ska behandlas på stämman, ska det huvudsakliga innehållet i ändringen anges i kallelsen.

Andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom genom annons på sätt som ovan angetts.

§ 11 Föreningsstämma

Föreningsstämma är antingen ordinarie eller extra.

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före den 1 juli vartannat år på tid och plats som styrelsen bestämmer.  

Vid ordinarie stämma ska beslut fattas om

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna,

Fastställande av budget för kassan för de följande två verksamhetsåren,

Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen om sådant val skall förrättas enligt § 7,

Val av revisorer och suppleanter för dem,

Val av valberedning,

Övriga frågor, som framläggs av styrelsen eller väckts av revisorerna eller av en medlem.

I beslut i ärende, som anges under punkt ett och två i föregående stycke, får inte deltaga ombud, som under den tid beslutet avser fungerat såsom styrelseledamot eller revisor.

Förslag som önskas behandlat av ordinarie föreningsstämma ska ha inkommit skriftligt till styrelsen före utgången av februari månad det år föreningsstämman ska hållas.

Extra föreningsstämma hålls, när styrelsen finner lämpligt eller revisorerna skriftligen med angivande av skälet härtill så påfordrat. Sådan stämma ska utlysas av styrelsen även då det för angivet ändamål skriftligen påfordras av minst ¼ av ombuden.

Fullmaktsröstning är inte tillåten.

Valberedningen ska i sitt förslag till föreningsstämman verka för att sammansättningen av ledamöter till styrelsen speglar medlemskåren.

§ 12 Ändring av stadgar

Förslag till ändring av arbetslöshetskassans stadgar kan väckas av styrelsen, revisorerna eller medlem. Förslaget ska, om det inte väcks av styrelsen, inlämnas skriftligen på sätt och inom tid som anges i § 11.  

Det åligger styrelsen att till stämman avge utlåtande över förslag till stadgeändring, som kommit in till styrelsen. Förslag till ändring av stadgarna får inte tas upp till behandling utan att styrelsen haft tillfälle att yttra sig över det.

Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt endast om det vid föreningsstämma biträtts av minst ¾ av samtliga röstberättigade ombud.

Hjälpte den här sidan dig?