Tidrapporter

Det som tidigare kallades för kassakort har för alla användare som använder vår digitala tjänst Mina sidor bytt namn till tidrapporter. Om du fortfarande inte har gått över till att använda Mina sidor, utan sänder in uppgifterna om hur dina veckor sett ut per post, heter de fortfarande kassakort. När du söker a-kassa behöver du tidrapportera för att kunna få ersättning utbetald. 

Tidrapporter – hur ska jag redovisa?

Jag är arbetssökande på heltid

Om du är helt arbetslös ska du inte fylla i någon sysselsättningsgrad eller arbetstid utan endast redovisa under rubriken "arbetslös".

Jag arbetar hel-, del- eller med varierande arbetstid

För dig som får en heltidsanställning

Om du vet att du kommer att arbeta heltid under en längre period behöver du inte skicka in eller redovisa kassakort under den period som du arbetar. Det gäller oavsett om du använder Mina sidor eller papperskassakort.

Om anställningen påbörjas i mitten av en vecka ska du deklarera arbete från och med den veckodag anställningen inleds. Därefter behöver du inte skicka in ytterligare tidrapporter/kassakort. Du bör även kontakta Arbetsförmedlingen.

Om anställningen avslutas och du på nytt behöver ansöka om arbetslöshetsersättning ska du återanmäla dig på Arbetsförmedlingen och skicka in arbetsgivarintyg till arbetslöshetskassan.

För dig som är deltidanställd med fastställt arbetsmått

Arbetar du deltid med schemalagd arbetstid med en fastställd sysselsättningsgrad ska du lämna uppgifter om omfattningen i procent av heltid under rubriken Anställningens omfattning (pågående) om du använder Mina sidor eller under "sysselsättningsgrad" om du använder papperskassakort. Den tiden ska inte redovisas särskilt dag för dag. Det gäller oavsett om du har månadslön eller timlön.

Om din deltidsanställning påbörjas mitt i en vecka behöver du räkna om din sysselsättningsgrad till timmar per dag och sedan redovisa den tiden dag för dag under den första veckan. Detsamma gäller om din deltidsanställning upphör mitt i en vecka.

Exempel:
Du får en anställning med en sysselsättningsgrad på 50 %. Anställningen börjar en onsdag. En heltid i arbetslöshetsförsäkringen motsvarar alltid 40 timmar. En arbetsvecka i arbetslöshetsförsäkringen motsvarar 5 dagar. Du behöver då redovisa 0,5 * 40 = 20 timmar / 5 = 4 timmar per dag onsdag, torsdag och fredag den vecka som anställningen inleds. Måndag, tisdag samt lördag och söndag ska du redovisa arbetslös.

För dig som arbetar övertid eller mertid

Med mertid avses allt arbete som du utfört utöver din ordinarie sysselsättningsgrad. Den extra arbetstiden ska du redovisa dag för dag i rutorna för arbetade timmar.

För dig som har en behovsanställning eller är timavlönad

Redovisa dag för dag de timmar du arbetat eller fått lön för under veckan, även lördag och söndag samt kvällar och nätter.

Ojämnt fördelad arbetstid ska avrundas uppåt till närmaste halvtimme. Om du exempelvis arbetat 7 timmar och 25 minuter ska du deklarera 7,5 timmars arbete den dagen. Se även Jour- eller beredskapstid.

Tillägg för obekväm arbetstid

Tillägg för obekväm arbetstid och andra lönetillägg som inte påverkar din arbetstid ska inte redovisas som extra tid på tidrapporten /kassakortet.

Jag arbetar deltid men har arbetsfria dagar

För dig som har en anställning med fastställt arbetsmått

Om du inte arbetar men får lön, till exempel under en helgdag eller klämdag, ska du deklarera din anställningsomfattning i procent under rubriken Anställningens omfattning (pågående) om du använder Mina sidor eller under "sysselsättningsgrad" om du använder papperskassakort på vanligt sätt för den tiden. Det gäller även om du är arbetsbefriad på grund av uppsägningslön.

För dig som har en behovsanställning eller är timavlönad

Du ska redovisa den faktiska tid som du utfört arbete. Om du under en helgdag eller klämdag varken arbetar eller får lön ska du deklarera arbetslös på kassakortet den dagen.

I mitt arbete har jag jour- eller beredskapstid

Har du betald jour- eller beredskapstid ska du deklarera arbete de timmarna även om du inte behöver arbeta. Det gäller även för sovande jour- eller beredskapstid.

Semester - hur ska jag redovisa?

Har du inget arbete men väljer att ta ledigt från ditt arbetssökande ska du kryssa under rubriken Kan inte ta arbete om du använder Mina sidor och "förhindrad" om du använder papperskassakort.

Om du har ett arbete, t.ex. en deltids- eller timanställning, som du är ledig från ska du deklarera under "semester". Semesterdagar är alltid hela dagar. Det innebär att du som normalt arbetar deltid av dag ska deklarera hela dagen under rubriken "semester". Även dagar med obetald semester ska redovisas.

Vid längre semester än en vecka räknas även arbetsfria dagar som semesterdagar. Det gäller både dig som är hel- och deltidsanställd.

Jag får ersättning från Försäkringskassan vid sjukdom eller föräldraledighet

Sjukdom, föräldrapenning och andra ersättningar från Försäkringskassan

Du ska deklarera de dagar du varit sjuk, med eller utan sjukpenning/sjuklön, haft föräldrapenning (även garantidagar och tillfällig föräldrapenning), havandeskapspenning, närståendepenning eller smittbärarpenning under rubriken "sjuk/föräldrapenning". Det gäller även lördagar, söndagar och andra helgdagar.

Läs mer om hur föräldraskap och föräldrapenning kan påverka din a-kassa.

Karensdagar vid sjukpenning

Även karensdagar i samband med sjukdom ska redovisas under rubriken "sjuk/föräldrapenning".

Sjuklön

För dagar då din arbetsgivare betalar sjuklön ska det redovisas under rubriken "sjuk/föräldrapenning" på tidrapporten.

Jag är sjuk och får sjuklön från min arbetsgivare

För dagar då din arbetsgivare betalar sjuklön ska det redovisas under rubriken "sjuk/föräldrapenning" på kassakortet.

Jag får aktivitetsstöd från Försäkringskassan

Om du beviljats helt aktivitetsstöd ska du kryssa i det under rubriken "Kan ej ta arbete" om du använder Mina sidor eller "förhindrad" om du använder papperskassakort.

Om du beviljats aktivitetsstöd under en längre period behöver du inte skicka in kassakort. När perioden med aktivitetsstöd avslutats ska du kontakta Arbetsförmedlingen.

Jag tar ut pension eller kommer att börja ta ut pension (Pension och andra avdrag)

Pension har ingen egen ruta på kassakortet. Genom att skriva under/digitalt signera ditt kassakort har du intygat på heder och samvete att uppgifterna du lämnat är korrekta. 

Det är därför ytterst viktigt att du på annat sätt informerar arbetslöshetskassan om du tillerkänts (ansökt om och beviljats) pension.

Hur länge kan jag arbeta deltid och få ersättning från a-kassan vid sidan om?

Om du arbetar deltid kan du som mest få arbetslöshetsersättning i kombination med arbete under 60 veckor. Resterande dagar av ersättningsperioden får endast betalas ut för veckor då du inte har arbetat.

Begränsningen av antal ersättningsdagar i kombination med deltidsarbete gäller alla anställningsformer. Dagar då du har semester räknas som arbetad tid.

Begränsningsregeln gäller endast dagar med arbetslöshetsersättning, inte dagar med aktivitetsstöd. Ersättningsdagar i en vecka där du påbörjat eller avslutat en anställning räknas. Karensdagar räknas inte.

Jag är ensamstående med barn under 18 år

Du som är ensamstående och har egna barn under 18 år som på grund av vårdnad eller umgänge bor helt eller delvis i ditt hem, kan anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin när du har förbrukat dina 60 deltidsveckor. Mer information om detta kan du få från Arbetsförmedlingen.

Jag har ett eget företag/ jag funderar på att starta ett eget företag

Om du äger ett eget företag där du bedriver verksamhet saknar du i normalfall rätt till arbetslöshetsersättning.

Om du har ett eget företag där du avslutat din verksamhet mitt i en vecka ska du redovisa "kan ej ta arbete" om du använder Mina sidor eller deklarera "förhindrad" om du använder papperskassakort de dagar som leder fram till att verksamheten avslutats.

Start av ny verksamhet/nytt företag

Om du håller på att starta upp ett företag under tid då du får arbetslöshetsersättning utbetalad ska du innan du deklarerar dina kassakort kontakta Ledarnas arbetslöshetskassa för vägledning om när du enligt arbetslöshetsförsäkringen ses som egen företagare.

Hjälpte den här sidan dig?