Inte nöjd med ett beslut

Här kan du läsa om hur processen går till om du vill begära omprövning eller överklaga ett beslut.

Prövningsordning

Grundbeslut och omprövningsbeslut fattas av akassan. Avgöranden i domstol sker i följande ordning, förvaltningsrätt, kammarrätt och slutligen Högsta förvaltningsdomstolen.

Grundbeslut

Våra beslut baseras till största del på den information som du lämnar till oss och med stöd av lagstiftningen som ligger till grund för våra bedömningar. Om du får ett negativt beslut kommer vi i beslutet att tala om varför du inte har rätt till arbetslöshetsersättning.

Omprövning

Om du är missnöjd med beslutet du fått kan du begära omprövning av det. Det innebär att vi går igenom ditt ärende en gång till och eventuellt begär att du skickar fler uppgifter till oss. När omprövningsutredningen är klar kommer du att få ett nytt beslut.

En begäran om omprövning ska ske skriftligen till oss. Du kan göra det via Mina sidor eller med vanlig post.

Domstol

Om du är missnöjd med ditt omprövningsbeslut kan du överklaga ärendet till förvaltningsrätten. Det finns tolv förvaltningsrätter i Sverige. Vilken förvaltningsrätt du ska ställa din överklagan till bestäms av var du var bosatt vid tidpunkten för vårt beslut. Du ska skicka en kopia av begäran om överklagan till oss.

Om du inte får rätt i förvaltningsrätten kan du överklaga till kammarrätten. Det finns fyra kammarrätter i Sverige. För att kammarrätten ska ta upp ditt ärende för prövning måste du först beviljas prövningstillstånd. Det meddelas dig i ett separat beslut från domstolen.

Slutligen, om du inte får rätt i kammarrätten kan du vända dig till Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen är den högsta instansen inom det förvaltningsrättsliga i Sverige. För att få sin fråga prövad där krävs att frågan har betydelse för rättspraxis.

Läs mer om domstolarna på domstolsverkets hemsida.

Skadestånd

Om du är missnöjd med vår hantering av ditt ärende kan du yrka på skadestånd. Läs mer på Justitieombudsmannens (JO) hemsida och Justitiekanslerns (JK) hemsida

Gällande lagstiftning

Läs lagstiftningarna i sin helhet på Riksdagens hemsida.

Lagen om arbetslöshetsförsäkring

Lagen om arbetslöshetskassor

Förvaltningslagen