Omprövning - instansordning

Vad kan du som enskild göra och i vilken ordning om du får ett beslut som du inte är nöjd med.

Beslut

Våra beslut baseras till största del på den information som du lämnar till oss och med stöd av lagstiftningen som ligger till grund för våra bedömningar. Om du får ett negativt beslut kommer vi i beslutet att tala om varför du inte har rätt till arbetslöshetsersättning.

Omprövning

Om du är missnöjd med beslutet du fått kan du begära omprövning av det. Det innebär att vi går igenom ditt ärende en gång till och eventuellt begär att du skickar fler uppgifter till oss. När omprövningsutredningen är klar kommer du att få ett nytt beslut.

Domstol

Om du är missnöjd med ditt omprövningsbeslut kan du överklaga ärendet till förvaltningsrätten. Det finns tolv förvaltningsrätter i Sverige. Vilken förvaltningsrätt du ska ställa din överklagan till bestäms av var du var bosatt vid tidpunkten för vårt beslut. Du ska skicka en kopia av begäran om överklagan till oss.

Om du inte får rätt i förvaltningsrätten kan du överklaga till kammarrätten. Det finns fyra kammarrätter i Sverige. För att kammarrätten ska ta upp ditt ärende för prövning måste du beviljas prövningstillstånd. Det meddelas dig i ett separat beslut från domstolen.

Slutligen, om du inte får rätt i kammarrätten kan du vända dig till Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen är den högsta instansen inom det förvaltningsrättsliga i Sverige. För att få sin fråga prövad där krävs att frågan har betydelse för rättspraxis.

Läs mer om domstolarna på domstolsverkets hemsida.

Skadestånd

Om du är missnöjd med vår hantering av ditt ärende kan du yrka på skadestånd. Läs mer på Justitieombudsmannens (JO) hemsida och Justitiekanslerns (JK) hemsida

Hjälpte den här sidan dig?