Vilka uppgifter ska du lämna till oss

Vilka uppgifter vi behöver för att utreda om du har rätt till ersättning styrs av på vilket sätt du arbetat i ditt företag.

Jag har arbetat heltid i mitt företag

För att ha rätt till ersättning om du arbetat heltid i ditt företag behöver du helt skilja dig från verksamheten eller lägga företaget vilande.

Vi behöver ett Arbetsintyg för företagare. Du kan lämna uppgifterna via Mina sidor.

Jag har arbetat i mitt företag vid sidan av annat heltidsarbete

Om du arbetat kontinuerligt i ditt företag jämsides med ett heltidsarbete under minst 12 månader, kan ditt företag eventuellt anses vara en bisyssla. Läs mer om bisyssla här.

Vi behöver få ett Arbetsgivarintyg. Uppgifter lämnas av din arbetsgivare enklast via arbetsgivarintyg.nu.

Vi behöver också uppgifter om ditt företag. Du kan lämna uppgifterna via Mina sidor.

Jag har arbetat i företaget vid sidan av ett deltidsarbete - begränsad verksamhet

Under vissa omständigheter går det att fortsätta arbeta i en egen verksamhet på deltid om du samtidigt arbetat i en deltidsanställning under den så kallade kvalifikationstiden.

För att det ska vara möjligt måste du ha arbetat minst 17 timmar per vecka i anställningen och som mest bedrivit egen verksamhet med 10 timmar per vecka. Om du har frågor om begränsad verksamhet kontakta oss.

Vi behöver ett Arbetsgivarintyg. Uppgifter kan lämnas av din arbetsgivare via arbetsgivarintyg.nu.

Vi behöver också uppgifter om ditt företag. Du kan lämna uppgifterna via Mina sidor.

Mitt företag ägs av familjen

Du kan ses som företagare utan att själv vara delägare om du har ett nära släktförhållande till ägaren och det är du som bedriver verksamheten. Kriterierna är att du själv utför arbete i verksamheten och har ett väsentligt inflytande över den.

Vi behöver ett Arbetsintyg för företagare. Du kan redovisa uppgifterna via Mina sidor.

Vi behöver också få blanketten för familjeägt företag - ladda ner den här.

Efter att du fyllt i den kan du skicka den via Mina sidor. 

Jag vill göra ett uppehåll i min verksamhet - vilande företag

Med vilande företag menas ett företag där du själv valt att från ett specifikt datum göra ett uppehåll. Från det datumet kan du skriva in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och vi kan pröva om du har rätt till ersättning från akassa.

Ett uppehåll i verksamheten innebär att det inte längre bedrivs någon verksamhet i företaget, men att företagets resurser inte avvecklas. Den begränsning som finns är att om du eller någon närstående återupptar verksamheten kan ett nytt uppehåll göras tidigast fem år från det att näringsverksamheten åter tagits upp.

Vidare krävs att varken förvärv eller marknadsföring får förekomma. Företaget får inte ha en aktiv hemsida. Du som frivilligt lägger ner verksamheten och därmed orsakar din arbetslöshet, kan bli avstängd 45 ersättningsdagar. 

Vi behöver ett Arbetsintyg för företagare. Du kan lämna uppgifterna via Mina sidor.

Om företagandet upphör på grund av dålig lönsamhet ska en kopia av bolagets balans- och resultaträkning för de tolv senaste månaderna skickas in. Du kan lämna även dessa uppgifter via Mina sidor.

Jag har ett företag där jag inte längre arbetar - företag utan verksamhet

Har du ett företag registrerat där du inte bedrivit någon verksamhet under den så kallade ramtiden eller där du aldrig bedrivit någon verksamhet kan det vara fråga om ett företag utan verksamhet.

Även om det inte kommer att påverka din rätt till arbetslöshetsersättning är du skyldig att meddela akassan att du har företaget.

Vi behöver ett Arbetsintyg för företagare. Du kan lämna uppgifterna via Mina sidor.

Jag har haft en ledande roll i företag - VD/CEO/MD

Om du haft en ledande roll i företaget gäller särskilda förutsättningar.

Om du endast varit anställd som VD, CEO eller MD eller dylikt i ett aktiebolag, utan att äga någon del i bolaget vare sig direkt eller indirekt, är du vanligen inte företagare enligt arbetslöshetsförsäkringen. Detta trots att du i egenskap av att vara högsta operativa chef kan ha ett väsentligt inflytande.

Det beror på att du inkomstskatterättsligt i första hand är anställd och inte företagare.

Beroende på hur ditt uppdrag avslutats kan vi komma att behöva olika uppgifter.

Kontakta oss om du är osäker på vilka förutsättningar som gäller för dig och vilka uppgifter vi behöver.

Du kan läsa mer vilka förutsättningar som gäller om din anställning avslutas här.

Jag har styrelseuppdrag utan att själv arbeta i företaget

Finns du endast med i ett företag av formella skäl, till exempel som styrelsesuppleant, och inte deltar i eller arbetar i verksamheten är du vanligtvis inte företagare enligt arbetslöshetsförsäkringen.

Vi hämtar uppgifter från Bolagsverket, men beroende på hur uppdraget sett ut kan du behöva bifoga andra uppgifter till din ansökan.

Vi rekommenderar att du kontaktar oss om vilka underlag du ska bifoga.

Om du sitter med i styrelsen i en bostadsrättsförening vill vi att du skickar in blanketten Frågeformulär ledamot/suppleant i bostadsrättsförening. Denna blankett får du från oss.

Jag tar uppdrag och får hjälp med administration - uppdrag/faktureringsföretag

Om du tar uppdrag utan att vara formellt anställd av uppdragsgivaren måste vi bedöma om du är en självständig eller osjälvständig uppdragstagare. Om ditt uppdrag bedöms som självständigt likställs det med att du bedriver egen verksamhet och du kan förlora rätten till arbetslöshetsersättning under den tid som uppdraget pågår. Läs mer om uppdragstagare här.

Om du tar uppdrag och sedan fakturerar dessa via ett faktureringsbolag, innebär det i de flesta fall att det inte går att kombinera med arbetslöshetsersättning utan att uppdraget är helt slutfört.

Det är därför viktigt att du kontaktar oss innan du påbörjar uppdrag så att vi kan bedöma hur ditt uppdrag påverkar din rätt till ersättning. Om du får arbetslöshetsersättning och redan har påbörjat ett uppdrag via ett faktureringsbolag måste du snarast skicka in en kopia av ditt avtal med företaget.

Om du arbetar för ett egenanställningsföretag, är uppdragstagare eller frilansar ska du fylla i frågeformuläret Egenanställning/ Uppdragstagare/ Frilans via Mina sidor.

Jag har ett jord- och/eller skogsbruk

För jord- och skogsbrukare gäller samma regler som för andra företagare.

Att äga jord- eller skogsfastighet är enligt Skatteverket att äga näringsfastighet och Skatteverket klassar detta som enskilt näringsidkande. En person som är jord- eller skogsbrukare räknas som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening.

Jordbruk

Om du inte bedriver någon verksamhet i ditt jordbruk gäller regler för formella skäl. Om du har en bostad i din jordbruksfastighet är detta inte en näringsfastighet utan utgör privatbostad.

Du behöver inte flytta från din gård för att anses vara arbetslös. Du behöver inte heller sälja din mark för att anses vara arbetslös, men du får inte bedriva någon verksamhet i jordbruket för att ha rätt till ersättning från
akassa.

Djur och växter

Om du har djur och växter på ditt jordbruk kan du normalt inte anses vara arbetslös förrän djuren och växterna har avyttrats, eftersom levande djur och växter kräver underhåll.

Det kan vara tillåtet att ha kvar djur för husbehov (att jämföras med husdjur) på samma sätt som en icke-företagare tillåts äga en gris, ko eller häst utan att för den sakens skull betraktas som företagare.

Om du vill behålla enstaka djur efter att du sålt företaget/gjort ett uppehåll ska de tas ut ur näringsverksamheten och skrivas över på dig som privatperson. Detsamma gäller för enstaka växter för privat bruk.

Inventarier

Om du har många inventarier i ditt jordbruk måste du sälja eller på annat sätt avyttra dessa för att anses vara arbetslös.

Undantag kan göras för inventarier som är så pass gamla att de inte går att sälja. Det kan också vara möjligt att behålla vissa inventarier (till exempel en traktor) för husbehov, men den ska då tas ut ur näringsverksamheten och skrivas över på dig som privatperson.

Skogsbruk

Om du äger skog, men inte arbetar med skogsbruk gäller reglerna för formella skäl. Om du säljer på rot så påverkas inte din rätt till arbetslöshetsersättning.

Du kan normalt inte arbeta i skogsbruket jämsides med arbetslöshetsersättning. Enda gången arbete i skogsbruket godkänns jämsides med ersättning är om

  • du får skogsbruket godkänt som bisyssla.
  • du behöver utföra skyddsåtgärder för att inte skada på egendom eller kapital ska ske.

Fyll i frågeformuläret "Frågor för jordbruk, skogsbruk och fastigheter" via Mina sidor.