Varför upphörde verksamheten

Akassan ska, precis som för anställda, pröva företagarens skäl vid arbetslöshet. Du som frivilligt lägger ner verksamheten kan bli avstängd 45 ersättningsdagar.

Detta gäller även för dig som gör ett uppehåll i verksamheten. Att företaget inte kan ge en rimlig försörjning eller att du inte kan bedriva verksamheten vidare på grund av medicinska skäl, kan vara exempel på giltiga skäl att lägga ner verksamheten. Orsakerna till att du lägger ner verksamheten ska alltid styrkas.

En fingervisning om vad arbetslöshetskassan menar med rimlig försörjning är en nettointäkt från företaget som överstiger fyra prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för

  • 2019 är 46 500 kr
  • 2020 är 47 300 kr
  • 2021 är 47 600 kr
  • 2022 är 48 300 kr
  • 2023 är 52 500 kr

Utöver detta görs en jämförelse mellan tidigare år rörelsen har bedrivits och en prognos över hur rörelsen antas kunna komma att utvecklas i framtiden.

Om du överlåter verksamheten, men fortsätter att utföra arbete i eller ha ett väsentligt inflytande över verksamheten, anses du fortfarande vara företagare.