Konkurs/rekonstruktion

Om din arbetsgivare försätts i konkurs

Om din arbetsgivare försätts i konkurs kan du ha rätt till statlig lönegaranti. Det innebär att staten går in och betalar dina löneanspråk gentemot din arbetsgivare under rekonstruktionstiden. Tid med lönegarantin jämställs i arbetslöshetsförsäkringen med förvärvsarbete.

Vad innebär konkurs?

Konkurs är ett juridiskt begrepp för det förfarande då en persons samtliga tillgångar tas om hand för att under ordnade former fördelas mellan personens borgenärer. För att försättas i konkurs krävs att företaget är på obestånd. Det är tingsrätten som bedömer detta. Att vara på obestånd betyder att man inte kan betala sina skulder och det får inte bara vara tillfälligt. Vidare krävs att någon ansöker om konkurs för att tingsrätten ska besluta om det. Tillgångarna i företaget tas om hand av ett konkursbo som företräds av en konkursförvaltare som utses av Tingsrätten.

Konkursförvaltarens roll?

Det är konkursförvaltaren som fattar alla beslut som rör det konkursade företaget och bland det första förvaltaren gör är att samla in information bland annat om de anställdas innestående lön, uppsägningstid och andra lönekrav.

Vad behöver a-kassan?

Det är Länsstyrelsen som betalar ut statlig lönegaranti. Till din ansökan om arbetslöshetsersättning ska du bifoga en kopia av Länsstyrelsens beslut om utbetalning av lönegaranti.

Du kan bara få lönegaranti för lön som du tjänat in tre månader innan konkursansökan lämnades till tingsrätten och normalt sett kan du bara få ersättning upp till fyra prisbasbelopp. Om det finns tillräckligt med pengar när konkursen avslutats kan du i vissa fall få ut mer. Om du får arbetslöshetsersättning utbetalad och i efterhand får ut mer pengar från konkursboet måste du meddela a-kassan detta.

Om din arbetsgivare försätts i rekonstruktion

Om din arbetsgivare försätts i rekonstruktion kan du ha rätt till statlig lönegaranti. Det innebär att staten går in och betalar dina löneanspråk gentemot din arbetsgivare under rekonstruktionstiden. Tid med lönegarantin jämställs i arbetslöshetsförsäkringen med förvärvsarbete.

Vad innebär rekonstruktion?

Företagsrekonstruktion är en form av tillstånd som kan ges till företag som håller på att gå i konkurs. Tillståndet innebär en möjlighet för företag att under en tid rekonstruera sin verksamhet för att kunna undvika att behöva gå i konkurs och hamna i en situation av utmätning. Det är Tingsrätten som beslutar om företagsrekonstruktion och utser en rekonstruktör vars uppgift är att gå igenom verksamheten i det företag som håller på att gå i konkurs

Om din arbetsgivare försätts i rekonstruktion

Vid en rekonstruktion går en rekonstruktör in i arbetsgivarens ställe. Rekonstruktören är den som beslutar om du har rätt till statlig lönegaranti eller inte. Till skillnad mot en konkurs kvarstår du under rekonstruktionen i normalfallet i anställning om du inte blir uppsagd. Vanliga arbetsrättsliga regler gäller under en rekonstruktion.

Om du blir uppsagd under rekonstruktionen gäller samma förutsättningar för rätt till a-kassa som under en konkurs. A-kassan behöver samma underlag för att kunna besluta om din rätt till a-kasseersättning. 

Om du har kvar din anställning under och efter rekonstruktionen har du inte rätt till a-kassa eftersom du formellt sett fortfarande är anställd. Det gäller även om lönegarantin inte täcker upp för ditt inkomstbortfall under rekonstruktionen.