Studier

En grundregel i arbetslöshetsförsäkringen är att ingen ersättning kan lämnas till personer som deltar i utbildning. Studierna utgör dock inget hinder för ersättning från a-kassan om de är:

  • Avslutade, det vill säga att utbildningen fullföljts och att inga fortsatta studier planeras.
  • Definitivt avbrutna, det vill säga inga fortsatta studier är planerade.
  • Om de utförs på deltid och du ansökt om dessa till a-kassan i god tid innan dessa påbörjas.

Deltidsstudier och a-kassa

Det går att deltidsstudera med a-kassa upp till 20 veckor under förutsättning att studiernas omfattning inte överstiger 50 % av heltidstudier. En förutsättning är att du är arbetssökande på heltid och att du inte avslutat din anställning i syfte att studera.

Fortsatta heltidsstudier under arbetslös tid

Om du har studerat heltid vid sidan av ett heltidsarbete under en period av minst 15 veckor och du kan visa att du har klarat av att fullfölja dina studier samtidigt som detta inte har påverkat ditt arbete kan arbetslöshetskassan bevilja fortsatta heltidsstudier under 20 veckor jämsides med ersättning från a-kassan. Detta förutsätter dock att ditt tidigare arbete inte upphörde på grund av studierna samt att du inte uppbär studiemedel och att du söker heltidsarbete.

Du ska i så fall ansöka om att få studera i god tid innan studierna påbörjas. Ansökan görs enklast via Mina sidor.

Andra typer av studier – till exempel via Trygghetsrådet

Kortare utbildningsinsatser som arrangeras av Trygghetsrådet eller Trygghetsstiftelsen och som ingår i en plan för att förbättra dina möjligheter på arbetsmarknaden påverkar vanligen inte din rätt till a-kassa.

Detsamma gäller kortare kvällskurser som anordnas av studieförbund. Dessa räknas vanligtvis inte heller som studier arbetslöshetsförsäkringens mening.

Du bör dock kontakta oss innan du påbörjar sådana utbildningar under arbetslösheten.

Om du avslutat dina studier

Du styrker att du avslutat eller avbrutit dina studier eller din utbildning genom att intyga det via Mina sidor eller genom att skicka blanketten Intyg om studier samt studieintyg från utbildningsanordnaren.

Intyg om studier behöver du begära från oss.

Om du uppbär studiemedel från CSN

Ersättning från a-kassan kan inte kombineras med studier som finansieras med studiemedel.

När är studier tid som kan hoppas över

Avslutade studier kan vara tid som kan hoppas över under förutsättning att:

  • Den heltidsutbildning som den sökande har avslutat efter fyllda 25 år eller som har föregåtts av
  • Sammanhängande förvärvsarbete på heltid i minst 5 månader.

Studier kan alltså aldrig vara tid som kan hoppas över om de inte avslutats eller definitivt avbrutits.

Kan jag få ersättning under ett studieuppehåll?

Enda gången vi kan bevilja ersättning från a-kassan under uppehåll i studier är om det handlar om uppehåll i en arbetsmarknadsutbildning inom det reguljära utbildningsväsendet. Det är Arbetsförmedlingen som kan medge och skriva in sökande i den här typen av utbildningar. Ersättning kan betalas ut under ett uppehåll i denna typ av utbildningar om aktivitetsstöd inte betalas ut för samma period.

Gällande lagstiftning.

Hjälpte den här sidan dig?